Системите за контрол на достъп

винаги се характеризират със техните функции, опции и възможности. На практика фокуса върху дадена система за контрол на достъп гравитира около нейните софтуерни възможности. Това задължително ни пренася в сферата на компютрите, online комуникацията и LAN мрежите. За да може дадена система да пропуска точно определени хора в точно определени времеви интервали. Да генерира справки, аларми. Да съхранява информация за хиляди потребители или да действа съобразно зададени сценарии, тя трябва да е снабдена със всичко което има един компютър или една компютърна мрежа.

В системите за контрол на достъп това се реализира чрез контролери. Всяка система може да е конструирана така че да работи с един главен или обектов контролер. Множество локални контролери които директно работят с крайните устройства. На практика малките системи започват от такива с един контролер към който се свързавт картови четци, устройства за управление и следене на врата или друго техническо средство комплект със захранващ блок. В такъв контролер може да има вграден и картов четец. Контролерът може да има възможност за свързване към компютър директно или през LAN/WAN. Обикновенно функциите на такива системи не предвиждат извличане на справки, а само задаване на базови функции като anti-passback, запомняне на до около 500 карти и времеви графици.

По големите системи представляват множество контролери свързани помежду си. Връзката може да е по шина RS232 / RS485 като към един от тях може да се направи връзка с компютър. Най големите системи могат да обхванат всички необходими точки на цяла сграда или комплекс от сгради, включително асансьори, паркинг системи и други. Такива системи са в непрекъсната връзка помежду си през интернет. Иначе казано най големите системи за контрол на достъп могат да обхващат десетки сгради намиращи се в различни градове и държави в същото време да се администрират от едно място.

Интеграция на системите за контрол на достъп

Друга много важна възможност на системите за контрол на достъп е те да бъдат интегрирани. Малките системи могат да реализират ограничена форма на интеграция. С други инсталации те използват обмяна на NC/NO сигнали. Например, при напускане на помещението директно да се включва СОТ системата в същото помещение. Интеграцията може да бъде софтуерна директно в специализиран софтуер „Management station“ или в „BMS – Building Management system“. Така при аларма от определена точка в системата за контрол на достъп на монитор при охранителния персонал да се визуализира камера която наблюдава същото място. Също може в помещение с контрол на достъп, да се изключи осветлението и климатизацията след напускането на последния човек влезнал в него.

Всички системи за контрол на дъстъп имат интеграция със системите за сигурност. Така се гарантира евакуацията на сградата при нужда. Най често, при система обхващаща цяла сграда, задължително се прави връзка с Пожароизвестителната система. Така че при фактически пожар да се освободяд всички врати с контрол на достъп за гарантиране на евакуацията на хората пребиваващи в сградата.

Справките които могат да се извличат от системите са най различни. Например, справки за работно време с детайлна информация за времето и помещенията в които е присъствал всеки човек. Справки за аларми, повреди, моментно присъствие, закъснения, справки по отделни параметри. Алармиране при нарушения. Например излизане без регистрирано влизане, присъствие над определено време и много много други.

Call Now Buttonтел. обаждане