Електрическите инсталации на сградите са тези инсталации които снабдяват всички консуматори с електрическа енергия. Не е коректно инсталации работещи с електричество като Видонаблюдение, Пожароизвестяване и други да се нарекат електрически инсталации. Те са електрически системи които използват елректрическа енергия за да изпълняват определени функции.

          Електрическите инсталации в сградите се състоят от Трафопост, Главно разпределително табло, Етажни, апартаментни, уредни и други разпределителни табла и арматура за включване на консуматори, свързани помежду си с електрически проводници.

          На практика електрическите инсталации са най популярните инсталации в сградите, като може да се каже, че няма сгради без електрически инсталации. Поради високото им приложение и липсата на сложни активни апарати и съоръжения този тип инсталации присъстват в общата техническа еродиция на всички съвременни хора.Трябва да се има предвид, че преди достигане на етапа за експлоатация е необходимо да се достигне до хора с много високо ниво на компетентност за изработване, съгласуване и одобрение на проект за въпросната инсталация.

          Електрическите инсталации се проектират съгласно действащата нормативна уредба, съгласно изискванията на локалния електроенергиен оператор, съгласно нуждите и изискванията на Възложителя от квалифицирани проектанти. Проектантите които изработват проекти за електрически инсталации трябва да са с висше електротехническо образувание и с пълна проектантска правоспособност каквито са проектантите в „И Ай Ес“ ЕООД. За изготвянето на проект е необходим архитектурен проект на сградата (обекта), задание съобразно предназначението на сградата и информация за мощните и специфхични консуматори на енергия които ще се инсталират. Такива консуматори са охлаждащите агрегати (чилъри) от централизираните климатични системи, локални климатизиращи системи, отопление, ескалатори и асансьорни уредби, производственни агрегати и машини, оборудване за аварийно електрозахранване и т.н.

          Съгласуване на разработката до фаза Работен проект с всички останали проектанти т.к. електрическите инсталации на практика са свързани с всички останали инсталации системи и съоръжения в сградата. Например метални части на покрива или сградата или армировката в желязобетона също имат отношение към електрическата инсталация. Доброто проектиране което е и наша визитка гарантира по ниската себестойност на инсталациите, по висока надеждност и безопасност както и по кратко време за изпълнение. Една от нашите гордости е факта, че проектантите от нашия екип присъстват във всички етапи на изпълнение на инсталациите и системите до предаването им за експлоатация.

Call Now Buttonтел. обаждане