Съгласно действащата нормативна уредба в страната и Европейския съюз , в т.ч. Закон за МВР, Наредба 8121з-1100 , Наредба БДС EN 54-14. Всеки собственник на Пожароизвестителна система трябва да осигури технически персонал за абонаментно обслужване, Профилактика на Пожароизвестителни инсталации и ремонт на системата или системите си. Всеки собственик, може да назначи свой персонал или да наеме външна фирма. Този персонал трябва да е с възможности съответстващи с изискванията в посочените по горе наредби и закон.

„И Ай Ес“EООД, притежава необходимите Удостоверения, разрешениия и техническа възможност за извършване на абонаментно обслужване на Пожароизвестителни системи.

За да получите своята оферта за извършване на Абонаментно обслужване/Профилактика на Пожароизвестителни системи или съоръжения, поръчайте безплатен оглед и консултация.

Разрешително от ПБЗН за Профилактика на Пожароизвестителни

Удостоверение от ПБЗН за Профилактика на Пожароизвестителни

 

Call Now Buttonтел. обаждане