Профилактика и абонаментно обслужване         

Профилактика на всяко техническо съоръжение, е мероприятие, което увеличава и поддържа всички важни параметри на работните процеси като : Надеждност, Точност, Работоспособност. Липса на повреди, както и свеждане до минимум или анулиране на периоди с настъпили повреди.

          Специално за системите, свързани с пожарната безопасност на сгради. Като Пожароизвестителните или гасителни, оповестителни и други инсталации профилактиката е законово определена. Според действащата нормативна уредба, пожароизвестителните системи попадат под много строг регламент. Всички мероприятията са строго регламентирани по вид и срок.

          Под строг регламент попадат и организациите и лицата изпълняващи тези дейности .“И Ай Ес“ ЕООД, притежава разрешително №1046/05.02.2020г. от НСПБЗН за извършване на поддръжка и обслужване на противопожарни системи и съоръжения, съгласно ЗМВР чл.129 ал.2, т.5. Управителя на „И Ай Ес“ ЕООД, притежава Удостоверение №3806-0299 за завършен курс за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност и поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност. Наличното разрешително на фирмата е за извършване на дейността на територията на цялата страна.

          Профилактиката на Пожароизвестителни и газови пожарогасителни системи включва ежедневно, месечно, тримесечно и годишно обслужване. При всяко посещение се извършват строго определени мероприятия. Целта им е установяване изправността и работоспособността на системата. Задължително в паспорта на системата се вписват извършените дейности и установените неизправности. Въпреки, че не е задължително, винаги Възложителите възлагат освен профилактиката и обслужването на системата то и отстраняването на възникнали повреди. По тази причина ремонтите на тези системи винаги се причисляват към екипите извършващи обслужването и профилактиката на системите. На практика не съществува фирма която да изгражда системи, да извършва профилактика и поддръжка и да не може да ремонтира такива системи.

          Всички системи, на които извършваме абонаментно обслужване и поддръжка са в работоспособно състояние без налични повреди. Най – често повредите са свързани с дефектиране на известителен елемент или повреда на акумулаторните батерии включени в системата.

Call Now Buttonтел. обаждане